مدیریت بهره وری،خلاقیت و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه