سامانه بهره وری دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه
اخبار

تاریخ انتشار محتوای خبر اولویت کدام کاربر تاریخ انقضا
1399/10/04 جهت ثبت کمیته بهره وری بعد از ورود به سیستم از منوی ثبت کمیته اقدام نمایید. مهم کمیته بهره وری 1399/10/30