مدیریت بهره وری،خلاقیت و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه
محتوای آموزشی

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان محتوا فایل
1 1399/12/09 جلسه دوم آموزش نحوه تکمیل کاربرگ های سازمان ها ی ملی یهره وری . جلسه دوم.pdf
2 1399/12/09 آیین نامه کمیته بهره وری مراکز تابعه ، مصوبه هیأت رییسه دانشگاه آیین نامه کمیته بهره وری
3 1399/12/09 راهنمای اجرایی بند الف ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه کشور راهنمای اجرایی....
4 1399/12/09 جلسه اول آموزش نحوه تکمیل کاربرگ های سازمان ها ی ملی یهره وری جلسه اول.pdf
5 1399/12/09 فرمت اکسل کاربرگ های سازمان ملی بهره وری فایل اکسل
6 1399/12/09 برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم (1399- 1397) برنامه جامع اصلاح ...